Referencia munkák - Külföld

A Mécs és Társai Kft. tagjai széleskörű gazdasági, kereskedelmi és nemzetközi jogi tapasztalatot szereztek, mint Kanada egyik vezető ügyvédi irodájának partnerei, ahol több mint 20 éven át dolgoztak. A Fasken Martineau ügyvédi iroda mintegy 400 ügyvéddel végzi tevékenységét Montrealban, Torontóban, Londonban és Brüsszelben. André és Andrea Mécs ezen ügyvédi iroda partnereiként, Kanada legfontosabb nagyvállalatai és intézményei közül soknak a képviseletét látták el, leginkább a pénzügyi és a kereskedelmi szférában. 

A legjelentősebb ügyfelek, illetve ügyek az alábbiak voltak:

Bővebben: Referencia munkák - Külföld

Referencia munkák - Belföld

A Mécs/Csákay és Társai magyarországi referenciái:

  • a Kereskedelmi Bank képviselete számos megbízás során, így
  • a Philaxia Gyógyszergyár újjászervezésében és privatizációjában, ennek során sikeres megegyezés a csődeljárásban a társaság hitelezőivel,
  • az élelmiszerfeldolgozó- és konzerviparban érdekelt társaságokat tömörítő DEKO csoport újjászervezésében, ideértve a Kereskedelmi Bank által felajánlott finanszírozási program kidolgozását és végrehajtását,
  • a baromfiágazatban érdekelt különböző társaságok újjászervezésében, ideértve részvételünket az ágazat-elemzésben, a támogatandó cégek kiválasztásában, valamint a források elosztásában, elsősorban a kiskunhalasi és a törökszentmiklósi cégek tekintetében,

    Bővebben: Referencia munkák - Belföld

Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotások joga számos szellemi termék jogi védelmét magában foglalja, így többek között a védjegyek és földrajzi árujelzők, szabadalmak, használati minták oltalmára vonatkozó joganyagot, valamint az irodalmi, és egyéb művészeti alkotások, szoftverek szerzői jogi védelmét. Ezen kívül ide tartozik a know-how, valamint külön törvényekben nem nevesített, azonban társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé korábban még nem vált alkotások, valamint a domainek törvényben nem szabályozott jogi védelme is. 

Bővebben: Szellemi alkotások joga

Versenyjog

A versenyjog a piacgazdaság alapját képező tisztességes gazdasági verseny védelmével, illetve a versenytársakkal, fogyasztókkal szemben tanúsított tisztességtelen piaci magatartások megakadályozásával kapcsolatos szabályokat felölelő jogterület. A magyar versenyjog két fő területe a tisztességtelen verseny elleni szabályozás (‘unfair competition’), mely magában foglalja többek között a versenytárs jó hírnevének sérelme, az üzleti titoksértés, az ún. jellegbitorlás elleni rendelkezéseket;  illetve a versenykorlátozások joga (‘antitrust’), mely felöleli a versenykorlátozó megállapodások tilalmára (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára, valamint a vállalatok közötti összefonódások (fúziók) ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

Bővebben: Versenyjog

Adatvédelem

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok védelméhez való jog minden állampolgárt megillető alapjog, mely az Alaptörvényben rögzítésre került. Ezen alapjog érvényesülése érdekében a jogalkotó törvényben definiálta, hogy mely adatok minősülnek személyes adatnak és fokozott védelmet élvező különleges adatnak, illetve meghatározta azokat a jogi kereteket és elvárásokat, melyek figyelembe vételével a magánszemélyek személyes adatai jogszerűen kezelhetők, illetve meghatározta  közérdekű adatok fajtáit és szabályozta azok nyilvánosságának kereteit.

Bővebben: Adatvédelem

Jogi átvilágítás

Általános értelemben az átvilágítást egy üzleti lehetőség megvizsgálására és értékelésére használjuk. Lehetővé teszi, hogy a lehetséges vevő vagy befektető elvégezze a szükséges vizsgálatokat a céltársaság múltja, jelene és a valószínű jövője vonatkozásában. Leggyakoribb a pénzügyi és jogi szempontú átvilágítás, valamint ezeken belül a részterületekre irányuló vizsgálatok (pl. HR átvilágítás).

Bővebben: Jogi átvilágítás

Társasági jog és cégjog

Társasági jog és cégjog: fúziók, vállalatfelvásárlások, fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel foglalkozó eljárások

A rendszerváltás idején a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvénnyel (Gt.) jött létre hazánkban a magántulajdon és a magánvállalkozások jogi háttere. A Gt. (amely visszanyúlt az 1875-ös Kereskedelmi Törvénykönyv hagyományaira) útjára indította a vonatkozó adórendszer kiépítését, és magával hozta a külföldi befektetésekről szóló törvény, az egyéni vállalkozásokról szóló törvény, az értékpapír- és tőzsdetörvény, a koncessziós, illetve a számviteli- és csődtörvény megalkotását.

Bővebben: Társasági jog és cégjog